Goodwill Partner


Tým

DAŇOVÉ ODDĚLENÍ

Michal Černý

Tax Director

e-mail: michal.cerny@goodwillpartner.cz

Ing. Michal Černý je daňovým poradcem č. osv. 2491. Je vedoucím daňového oddělení společnosti GOODWILL PARTNER, s.r.o. Je zkušeným manažerem daňového týmu. Zaměřuje se na daň z příjmů právnických osob. 

Michal Černý je absolventem VŠCHT Praha (Ing.). V letech 1997 -  2002 doplňoval svoji specializaci v rámci zahraničních International Taxation Courses (Amsterdam, Vídeň, Londýn).

Michal Černý působil 15 let ve společnostech BIG 4. Připravoval komplexní servis v daňovém poradenství. Vedl přípravu a kontrolu přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob, DPH, přípravu finančních výkazů, daňového due diligence. Byl odpovědný za řešení problematiky srážkových daní, stálých provozoven s dopadem do smluv o dvojím zdanění, daňové uznatelnosti nákladů, pravidel nízké kapitalizace, zakládání společností, příprava a kontrola smluv z daňového hlediska. Zastupoval klienty při daňových kontrolách a jiných jednáních s finančními úřady. Zakládal společnosti, přípravoval tax packages, přípravoval a kontroloval smlouvy z daňového hlediska. Byl zodpovědný za daňové aspekty při transformacích obchodních společností včetně příprav projektů a souvisejících propočtů.

Michal Černý pracoval 2 roky v obchodních společnostech na managerských pozicích, kde byl odpovědný za daňovou agendu, cla a účetnictví.

Michal Černý působil 5 let na Finančním ředitelství v Praze jako daňový kontrolor. Při této práci byl členem speciální odborné skupiny zaměřené na daňovou kontrolu tzv. „problematických daňových subjektů".

Jazykové znalosti: čeština, angličtina, pasivně německy, rusky   

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ

Viktor Šmejkal

Legal Affairs Director

e-mail: viktor.smejkal@goodwillpartner.cz

JUDr. Viktor Šmejkal, Ph.D., působí ve společnosti GOODWILL PARTNER, s.r.o. ve funkci Legal Affairs Director. Je zodpovědný za právní podporu poradenské činnosti společnosti. Zaměřuje se na daňový proces a na zastupování klientů při daňových kontrolách a jiných postupech finančních orgánů a při daňových sporech u správních soudů. Interdisciplinárně orientován, účastní se provádění forenzních auditů i ostatní poradenské činnosti společnosti. 

Viktor Šmejkal získal vzdělání v mezinárodním prostředí. Všeobecné základy právní teorie studoval na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (DEUG Droit, 2001; Licence Droit, 2002). Tamtéž absolvoval magisterská specializační studia v různých oborech soukromého i veřejného práva (Maîtrise, Obchodní právo, 2004; Maîtrise, Trestní právo a kriminologie, 2005; Maîtrise, Veřejné právo evropské, 2007; Master, Soukromé právo, 2009; Master, Srovnávací právo veřejné evropské, 2010). Zakončil obhajobou srovnávací práce o působení evropských právních norem na vnitrostátní právní řády v oblasti daňového práva (Master Recherche, pův. D.E.A., Promotion Hans Kelsen 2010, školitel prof. Gérard Marcou). Rigorosní řízení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.), tamtéž obhájil disertační práci na téma "Zásada zákonnosti daně" (Ph.D., školitel prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc).

Viktor Šmejkal má pracovní zkušenost z Ministerstva financí ČR, kde se významně podílel na řešení problematiky dopadu nepřímých daní u plnění pořizovaných z prostředků fondů přeshraniční pomoci. Spolupracoval na konkrétních problémech s Centrální kontraktační jednotkou MF, ekonomickým úsekem AV ČR, Technologickým centrem AV ČR a dalšími subjekty. Podílel se na legislativní činnosti ministerstva. Pracoval na řešení sporných situací při uplatňování výsad a imunit zahraničními diplomatickými a konzulárními pracovníky a pracovníky mezinárodních organizací. Byl poradcem náměstků ministra financí pro daně a cla (Dany Trezziové a Petera Chrenka). Má rozsáhlé zkušenosti z finanční správy a uplatňování jejích kontrolních mechanismů, stejně tak jako ze soudního přezkumu legality kontrolních správních postupů. Pracoval jako právník finančního orgánu, zastupoval daňovou správu před soudy, metodicky působil při daňových kontrolách u podnikatelů nebo finančních kontrolách u příjemců dotací a návratných finančních výpomocí. Po dobu 5 let byl široce kvalifikovaným metodikem daňové správy. Vykonával funkci konzultanta znaleckého ústavu.

Viktor Šmejkal působil 2 roky jako vedoucí právního oddělení nadnárodní daňově-poradenské společnosti (BIG 5). Zabýval se daňovými spory a účastnil se realizace forenzních auditů. Od roku 2012 je vedoucím právního oddělení společnosti GOODWILL PARTNER s.r.o. 

Viktor Šmejkal se věnuje teoretické a publikační činnosti v oblasti soukromého i veřejného práva. Je spoluautorem komentáře k insolvečnímu zákonu (C. H. Beck). Byl členem týmu prof. C. von Baara v rámci Study Group on a European Civil Code a Research Group on EC Private Law (Acquis Group).Spolu s prof. M.- F. Christophe Tchakaloff se podílel se teoretickém rozpracování vztahu členských států k právu EU. Byl národním referentem na kongresu International Fiscal Association 2017 (Rio de Janeiro, 27. 8. – 1. 9. 2017), s publikovaným příspěvkem k tématu "BUDOUCNOST PŘEVODNÍCH CEN". Autor praktického zpracování komentáře živnostenského zákona (Poradce).  

Viktor Šmejkal byl zakládajícím členem Společnosti pro evropské daňové právo. Od roku 2010 je členem redakční rady časopisu Daně a finance. V roce 2020 zvolen členem výboru International Fiscal Association Česká Republika. Věnuje se zde výzkumu v široké oblasti mezinárodního a evropského práva daňového.

Jazykové znalosti: čeština, angličtina, francouzština, pasivně ruština. 

Vybrané publikace: 

Code Civil a jeho dosavadni zmeny. Navrh reformy obligacniho prava ve francouzskem Code Civil / Hans J. Sonnenberger, Lubos Tichy, Viktor Smejkal
In: Pravnik. - ISSN 0231-6625. - Roc. 147, c. 3 (2008), s. 307-315

Komentář: Rozsudek Sabine Mayr: Pracovněprávní ochrana před propuštěním zaměstnankyně, která podstoupila umělé oplodnění in vitro
In: Jurisprudence 5/2008, ASPI Praha

Ke konceptu daňového procesu jakožto samostatného odvětví práva
In: Daně a finance 5-6/2010, Comenius Print

Současný vztah členských států k právu Společenství: otázka ústavní identity.
In: Ročenka Ústavního soudu 2011. Brno: Ústavní soud, 2012, s. 80-87 (s Marie France Christophe Tchakaloff; 2. autor)

International Fiscal Association 2017 Rio de Janeiro Congress. B: The future of transfer pricing (Czech Republic Branch Reporter)
In: Cahiers de droit fiscal international. Vol. 102. Kluwer, The Hague, 2017. ISBN 978 90 12 40001 5
 

https://annuaire.univ-paris1.fr/Viktor.Smejkal@malix

PRÁVNÍ SLUŽBY - SMLUVNÍ ADVOKÁTI 

Michael Kohajda

JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. vystudoval magisterský studijní program Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Dále pokračoval v doktorském studiu programu Teoretické právní vědy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (JUDr., Ph.D.). 

V advokátní praxi se Michael zaměřuje na finanční, daňové a bankovní právo, dlouhodobě se také zabývá právními vztahy souvisejícími s nemovitými věcmi.

Při své akademické činnosti vyučuje finanční právo české i zahraniční studenty, mj. v rámci programu Erasmus a LL.M. programu Právnické fakulty UK. Pravidelně uskutečňuje zahraniční výukové pobyty (např. na právnických fakultách Universidad de Santiago de Compostela nebo Universidad de Granada, Španělsko; The Hague University, Nizozemsko; Universite Paris Sud, Faculte de Jean Monnet, Francie; nebo Università degli Studi di Napoli Federico II nebo Universita degli Studi di Milano, Itálie). Účastní se také vědeckých pobytů a odborných konferencí v zahraničí (např. USA, Rusko, Slovensko, Španělsko, Turecko).

Je členem Pracovní komise pro veřejné právo II - finanční právo Legislativní rady vlády. V minulosti byl také jmenován do pracovní komise pro přípravu nového zákona o daních z příjmů na Ministerstvu financí ČR. 

Michael ovládá aktivně češtinu a angličtinu, pasivně slovenštinu a francouzštinu.

e-mail: office@goodwillpartner.cz (sekretariát)

PRÁVNÍ SLUŽBY - ODBORNÁ STANOVISKA

Renata Vesecká

JUDr. RENATA VESECKÁ Ph.D. je advokátkou ve sdružení Advokátní kancelář Kalcso, Vesecká, Kropáčová Kalcsová (ev.č. ČAK 13751), využívající svoji odbornou erudici při spolupráci se společností GOODWILL PARTNER, s.r.o. v různých interdisciplinárních oblastech.

Nenahraditelně a s nezávislým odstupem vhlédá do různých problematik aplikace práva, kdy využívá svůj široký rozhled k fundované spolupráci se specialisty z jiných oborů.